Tìm kiếm bài viết

Nước Việt Nam ( Từ Năm 1945 )

Nước Việt Nam (từ năm 1945)
Nước Việt Nam (từ năm 1945)
Ngày đăng: 10/07/2019
Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân Việt Nam đã tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Ðình (Hà Nội), khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.