Tìm kiếm bài viết

Lịch sử

Thời tiền sử
Thời tiền sử
Ngày đăng: 18/07/2019
Nước Việt Nam thời tiền sử bao gồm: thời đồ đá cũ, thời đồ đá mới.
Nước Việt Nam (từ năm 1945)
Nước Việt Nam (từ năm 1945)
Ngày đăng: 10/07/2019
Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân Việt Nam đã tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Ðình (Hà Nội), khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Giai đoạn thuộc Pháp
Giai đoạn thuộc Pháp
Ngày đăng: 10/07/2019
Năm 1857 chính phủ Pháp thông qua quyết định đánh chiếm Việt Nam. Nhưng do sự đánh trả quyết liệt của những người yêu nước Việt Nam, phải sau 30 năm, thực dân Pháp mới thiết lập được quyền thống trị của họ trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1887).
Giai đoạn Bắc thuộc
Giai đoạn Bắc thuộc
Ngày đăng: 10/07/2019
Năm 207 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị Triệu Ðà, vua của nước Nam Việt chiếm, và đến năm 111 trước công nguyên, nước Nam Việt bị đế quốc Hán tiêu diệt. Âu Lạc bị chuyển sang tay nhà Hán và bị chia thành các quận, huyện. Từ đây, Việt Nam bước vào thời kỳ chịu sự thống trị của các đế chế Trung Hoa, kéo dài trong mười một thế kỷ.