Tìm kiếm bài viết

Kinh tế xã hội

Định hướng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2021-2025
Định hướng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2021-2025
Ngày đăng: 21/03/2021
GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%/năm; đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD.