Tìm kiếm bài viết
vi

Cao Bằng

Cao Bằng
Quy hoạch phát triển Cao Bằng đến 2020, định hướng đến 2025 Quy hoạch phát triển Cao Bằng đến 2020, định hướng đến 2025
12/07/2019 08:07:51
Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) tại Quyết định số 512/QĐ-TTg.